Contrat

Contrata et paquet te udhetimit

1.KUPTIMI « PAKETE TURISTIKE » DHE TE DREJTAT E SHITJES SE TIRE

Vous n'avez pas encore de licence 100 du mois d'octobre 61, la loi n° 9902 date du 17.04.2008 pour les consommateurs et les consommateurs, si vous organisez des transactions touristiques et vous avez une licence. për të kryer aktivitetet e tyre.Personat apo sujet qe nuk kane keto atribute, jane te zhveshur nga e drejta e shitjes se ketyre paketave dhe nuk mundet kurresesi te luajne rolin e nje SUBAGJENTI te komisionuar.

Konsumatori ka të drejtë të marrë një kopje të kontratës së paketes turistike, (në përputhje me Nenin 47 pika 8 te ligjit i cili është dokument i nevojshëm për të aplikuar për marrjen e nje vendimi në bazë të pikes 19 të po ket je neni)

Le paquet touristique permet de transporter les akomodimi te reklamuara dhe te shitura se bashku nga nja shites i njohur si TOUR OPERATOR.Sherbime te tjera shtese mund ti bashkengjiten kesaj pakete si:

Transferta te ndryshme

Excursione dhe aktivitete te ndryshme te ofruara gjate periudhes se pushimeve

Guide dhe perkthyes etj etj.

Transporti mund te jete me linja te rregullta skeduli ose nepermjet linjave ajrore charter vendase ose te huaja.

Akomodimi mund te jete i formave dhe niveleve te ndryshem me trajtime ushqimore te standarteve dhe formave te ndryshme gjithashtu.

Paquet touristique, Jane vous organise des voyagistes et je suis client de l'agent Udhetimesh.L'agent Jane vous propose de payer des voyagistes, vous avez Jane vous pavarur.

Baza Ligjore

Les contrats et les shitjes sont des paquets touristiques qui permettent de s'approprier les détails et de régulariser les paramètres et les paramètres dans la documentation et les détails, et ici et maintenant. Si vous êtes en contact, vous m'avez aranxhimin et udhëtimit, j'ai poussé la merde et le voyage touristique pour me régulariser et le numéro Ligjit. 1084, le 27 décembre 1977, et ratikuar dhe e ekzekutuar nga Konventa Ndërkombëtare et Kontrateve të Udhëtimit, et le 13 avril 1970 à Bruxelles. Kontrata në distancë e nënshkruar nga konsumatori, (për të gjitha aplikimet për kontratat për shërbimet e kohës së lire), është subject i Legjislacionit për Kontratat e Paketave të udhëtimit në mbështetje të nenit 100 të Kushtet utës dhe të nenit 61, të ligjit nr 9902, date du 17.04.2008.

Rezervimi

Reservimi mund të het vetëm pas pranimit të kushteve të përgjithshme të kontratës nga ana e konsumatorit. Veuillez contacter l'Albanian Eagle Tours pour confirmer votre réservation, mes informations vous seront envoyées, envoyez-moi un e-mail, un fax et un téléphone. Spécifikimet rreth paketës ose shërbimeve turistike shtesë janvier të përfshira në shënimet dhe detajet e ofertës dhe paraqiten para nënshkrimitë të kontratës, si parashihet nga ligji në fuqi. Je n'ai pas encore de produits touristiques et je vends des produits d'Albanian Eagle Tours. Je consulte le site Web www.albanianeagletours.com et je lance des brochures sur un certain nombre de projets minimaux, d'organisateurs de projets qui ont plus de détails sur les nombres minimaux et les projets de nuk. cet arritur. Organizatori ka te drejte te lajmeroje konsumatorin per anullimin e udhetimit nga 7 deri ne 1 dite para nisjes duke i kthyer te gjithe pagesen e bere gjate rezervimit. Numri minimal je personave qe udhetimi te realziohet eshte 20.

Pagesat

MInimumi 50 % et cmimit te plote te paketes, duhet te depozitohet në kohën e rezervimit dhe e gjithe shuma duhet te jete e paguar deri 14 dite perpara udhetimit. Në rastet kur bëhet anullimi i prenotimit, në bazë të art. 6, les organisateurs ont le droit de décider des heures de travail et de protection des pages contre les sanctions et les sanctions pénales et les annulations. Nous vous recommandons de vous assurer que l'art permendura në datat e duhura ka nje klauzolë të vecantë që përcakton anullimin e kontratës së shitjes së paketave turistike, përveç kompensimit për dëme tëtejshme që i janë shkaktuar organizatorit.

100% e cmimit te plote te paketes duhet te depozitohet ne kohen e rezervimit ne rastet kur paketa perfshin bilete avioni apo hotele me oferte. Kjo i komunikohet konsumatorit ne momentin e rezervimit.

Cmimet

Les paquets touristiques sont publiés dans le catalogue des pages Internet www.albanianeagletours.com, et les prix en EUR ne sont pas disponibles et les contrats des organisateurs d'hôtels sont fournis et le transport en avion est facturé 500 USD/tonne fob. shpenzime shtesë, si p.sh. Taksa të detyrueshme që paguhen në vend janë gjithmonë të specikuara në shënimet dhe detajet e ofertës.

Cmimi mund të ndryshojë nëse ndryshojnë elemente si : kostoja e transportit duke përfshirë koston e karburantit ; prends le tarif et disa prej shërbimeve turistike, si taksat e uljes dhe ngritjes se avioneve; Bien sûr, je vous conseille de demander un paquet, de vous proposer de venir à l'hôtel. Pour que votre achat soit terminé, lorsque vous vous référez à l'achat de vos paramètres d'art, vous devez vous assurer que vos paramètres ne sont pas disponibles au moment et que vous souhaitez les utiliser, afin de les publier sur le site Web. Per konsumatoret te cilet kane rezervuar para ketyre ndryshimeve, nuk do te kete ndryshim ne cmim, nuk do t'i kerkohet pagese ekstra.

Detyrimet et Prenotimeve dhe Penalitetet

Prenotimi do behet nga agjensia duke perdorur formularin e rezervimit. Les organisateurs ne cdo prenotim duhet te informoje konsumarorin per kushtet e paketes dhe kushtet e pergjithshme te blerjes se tire et te penaliteteve ne rast anullimi, duc e orientuar ate ne rregulloren e publikuar ne website ose duke i dhene nje kopje te printuar.

PENALITETI NE RASTET E ANULLIMIT TE REZERVIMIT

Annulimi deri ne 7 dite kalendarike para nisjes. Des consommateurs peuvent vous aider à payer le prix de Gjitha et à organiser tout ce que vous voulez si je peux :

Le paquet parfait pour les avions – ne reste pas un organisateur pour des coûts et des tâches qui se paient pour tous les clients qui complètent votre entreprise avec 0 à 100 % de vos pages. Kostot est là pour que votre consommateur soit informé au moment où vous vendez des produits pour tous.

Le paquet de performances de réservation et d'hôtel et les clients qui m'offrent des offres ou des offres de réservation et d'hébergement (réservation anticipée) - ne peuvent pas être organisés de manière à ce que les coûts et les emplois soient payés pour toute réservation d'hôtel de 0 à 100 %. Kostot est là pour que votre consommateur soit informé au moment où vous vendez des produits pour tous.

Te gjitha kostot et tjera te paguara nga organisateurs, Duke Perfshire dhe transfertat bankare. .

Annuler 7 dits calendriers de ces dits et petits jep te drejten Companise te mbaje 100 % te vleres totale te Paketes

Anullimi nga ana et Konsumatorit pa penale

Les consommateurs doivent avoir un contrat, pour payer des sanctions pénales:

Rritja e cmimit (sipas nenit 5 me siper) me shume se 10%.

Ndryshime të rëndësishme të një ose disa elementeve the kontratës, të cilat cilësohen thelbësore per realizimin e complotë të paketave turistike por para nisjes, të papranuara nga konsumatori. Në rastet e lartëpermendura, konsumatori ka të drejtë :

Vous avez la possibilité de préparer et d'acheter un paquet touristique alternatif, mais vous pouvez également me contacter et vous aider à trouver ces pages dans ce paquet et votre voyage touristique qui me sont également utiles.

Të marr përsipër vetëm shumën e parave tashme të dhëna. Les rimbursimi duhet të bëhet brënda 7 ditë pune nga koha e marrjes së formularit të shkruar të aplikimit për rimbursim.

Les Konsumatori duhet të paraqesë vendimin e tij (pranon ndryshimin ose terhiqet) brënda dhe jo me gjate se dy ditë pune nga momenti që i është dhënë njoftimi për ngritjen ose ndryshimin e çmimeve. Ne vous joignez pas à la communauté pour l'offrir, Brenda Kohës est à votre disposition pour proposer un formulaire à l'organisation qui réfléchit si elle pratique.

Ndryshime nga konsumatori

Modifikimet e kerkuara nga konsumatori per nje prenotim te pranuar e kontraktuar nuk jane te detyrueshme per organizatorin. Në rast se organisatori mundet ta realizoje ndryshimin qe konsumatori i kerkon, konsumatori ka te drejten te beje kete ndryshim duke marre parasysh pagesat e costos perkatese qe vjen nga diferenca e cmimit te Hotelit dhe e cmimit te avionit sipas sezonalitetit. Keto Kosto i Komunikohen Konsumatorit ne momentin e komunikimit nga ana e tij per ndryshimet e deshiruara.

  1. Ndryshime nga organizuesi

Në rast se pas nisjes organizuesi nuk mund të ofrojë, për cfarëdo lloj arsyeje (pavarësisht rrethanave që varen nga konsumatori) një pjesë të rëndësishme të shërbimit që përfshihet në kontratë, zgjidhje duhet alternative t'i ofrohen konsumatorit pa pages ë shtesë. Nëse vlera e shërbimitë të ofruar është më e ulët se vlera e shërbimitë të parashikuar, ndryshimi midis tire do të rimbursohet.Nëse nuk është e mundur një zgjidhje alternative ose nëse zgjidhja e ofruar nga organizuesi është refu zuar nga konsumatori për arsye serioze dhe të justikueshme, les konsumatori do te rimbursohet vetem per ate pjese te sherbimit te munguar.

Transférer et réinitialiser

Les consommateurs sont prêts à acheter n'importe quelle personne qui ne se trouve pas :

jep një njoftim me shkrim Organizuesit të pakten 4 ditë pune para datës së nisjes, duke dhene në të njëjtën kohë emrin dhe mbiemrin e personit zëvendësues;

Zëvendësuesi et përmbush të gjitha kushtet për realizimin e sherbimit, kërkesat që kanë të bëjnë me pasaportën e udhëtimit, visën, sigurimin shendetesor, akomodimin ne hotel dhe transportin;

Les personnes zëvendësues duhet të rimborsoje organizatorit shpenzimet qe ky ben per zevendesimin

Les consommateurs sont déjà en place, ils përgjegjës par pagesën et saldos se cmimit te paketes si les tarifs shpenzimeve per zëvendësimin të cituara në pjesën c) të artikullit.

Alors que je perket disa prej shërbimeve, mund të ndodh që palët e treta që ofrojnë shërbimin mund të mos pranojnë ndryshimin e emrit edhe nëse është berë sipas rregullave të cituara në pjesën a) të artikullit. Alban Eagle Tours n'a pas de jets d'eau pour le monde et vous offre des palettes et des voyages pour ndryshimin et emrit. Nous vous proposons de collaborer avec vous pour profiter de l'Albanian Eagle Tours pour les enfants.

Detyrimet et pjesëmarrësit

  1. Vous devrez payer votre passeport personnel pour obtenir des documents qui vous permettront de vendre le droit à votre destination, si votre certificat est requis. Femijet deri 18 vjec qe udhetojne pa prinderit ose me 1 print, duhen te kete prokure te posacme qe lejon udhetimin jashte vendit.
  2. Siguracióni i shendetit ne udhetim eshte i keshillueshem per cdo udhetar dhe nuk eshte i perfshire ne paketat turistike .

Les organisateurs nuk e ka per detyre te njoftoje udhetaret per documentacionin e lartpermendur dhe gjithashtu nuk ka asnje pergjegjesi ne rastet kur punonjesit ne pikat kufitare nuk lejojne Kalimin e tire per shkak te mungeses se dokumentacionit te lartpemendur.

Pour m'aider, les touristes doivent garder ma culture dans le respect de leur réglementation et leur permettre de vendre leur destination, leurs informations et leurs offres d'organisation, ainsi que leur réglementation des dispositions administratives de la loi sur les voyages touristiques. . Les projets de jets d'encre pour la gjitha sont destinés à l'organisation des opérations et à la préparation des opérations de préparation du travail. Les commerçants sont les organisateurs de la documentation générale, les informations sur les éléments de vente et les informations sur le monde pour vous aider à préparer les rêves et les vétérinaires qui vous attendent, des conseils pour demin. Organizatori quan përgjegjës konsumatorin për detyrimet në të tën e vetëmbrojtes. À l'heure actuelle, les conseillers de l'organisateur communautaire me prennent et ne veulent pas que le monde soit en mesure de réaliser leur projet et leur monde.

Klasifikimi dans l'hôtel

Les classiques qui structurent l'hôtel et le catalogue (n'ont laissé personne d'électronique) me fournissent du matériel et des informations, mais ne déclarent pas que l'autorité compétente en matière de vente n'est pas leur fournisseur. ga organizatori apo structuré e tij. Në mungesë të klasikimeve zyrtare të njohura nga Autoritetet Publike kompetente të vendeve anëtare të Bashkimit European, të cilave i referohet shërbimi – me qëllimin për të vene në dukje në mënyrë të detajuar karakteristikat e cilësisë së akomodimit t ë hôtelit të ofruar dhe për të bërë konsumatorin të Vérifiez les détails et les conseils pour contrôler les paramètres individuels des caractéristiques et des hôtels de votre choix, en vous connectant à Internet et aux questions sur www.tripadvisor.com ou www.booking.com.

Ne rastet kur paketa turistike eshte udhetim ne grup me guide, kategoria e hoteleve te zgjedhur percaktohet nga organisateurs. Ne rastet kur emrat et hôteleve nuk jane te percaktuar ne program, organizatori ka te drejte te vendose per emrat et hoteleve deri ne 2 dit pour les nisjes, par pa ndryshuar catégorie et pneu.

Ne rastet kur paketa turistike eshte udhetim individual, apo udhetim charter, organizatori sugjeron hotele nga te cilat konsumatori ben zgjedhjen e tij. Les consommateurs peuvent vous permettre de bénéficier d'une connexion Internet individuelle pour les clients, les ventes, les cartes d'hôtel et les offres de prix. Les organisateurs suggèrent de recommander au duc le marché de ne pas pervojen et tij, por nuk mban pergjegjesi per zgjedhjen e konsumatorit. Organizatori ka per detyre te rezervoje llojin e dhomes dhe hotelin e zgjedhur prej konsumatorit. Les organisateurs n'ont aucun moyen de pergjegjesi pergjegjesi per mungesen e sherbimit apo cdo mangersi nga hoteli. À l'heure actuelle, les clients sont des clients de l'hôtel et ils vous demandent de vous loger au personnel de l'hôtel pour gérer les affaires.

Pergjegjesia

Les organisateurs pergjegjes për dëmet që i shkaktohen konsumatorit si pasojë e mosplotësimit të plotë ose të pjesshëm të shërbimeve të përshkruara në kontratë, përvec se kur organisatori mund të provojë që ngjarja varet nga konsumatori (duc perfs hirë iniciativat et ndërmarra nga ai vetë në mënyrë të pavarur , gjatë ekzekutimit të shërbimeve turistike) ose mbi ngjarjet që nuk lidhen me ofrimin e shërbimeve të përshkruara në kontratë, ngjarje të rastësishme, aksidente, dukuri të mbinatyrshme, ose nga rrethana që organizatori vet nuk mund ti parashikoj ose zgjidh, mbi bazën et një parimi pour Kujdesin professionnel. Në asnjë rrethanë, shitësi qën ben prenotimin e paketës turistike nuk do t'i përgjigjet detyrimeve të organisateurtë udhëtimit. Cependant, vous devez vous assurer que vous avez l'obligation de vous lancer dans une activité ou un projet, sans vous limiter et vous engager à vendre votre contrat et votre contrat. Ne raste pas les aliments, Alban Eagle Tours a une disposition et une assistance pour les clients et les clients. Alban Eagle Tours, vous propose des services pour les voyages et les voyages, et vous avez accès à une base de données qui vous permet de transmettre le pneu.

Kufijtë et compensation

Në asnjë rast, la compensation et l'organisation ne me permettent pas de compenser les limites de l'accord et de planifier un congrès, mais je ne peux pas vous aider à le faire si vous n'êtes pas en mesure de le faire. Në rast të ndryshimit tëtyre konventave ose formulimit të konventave të ndërkombetare në lidhje me object and shërbimeve të paquet turistike, limiti i shpërblimit do të jetë në bazë të ligjit ne fuqi, në momentin kur ndodh ngjarja fatkeqe.

Ndihma et Detyruar

Les organisateurs s'occupent de votre ofrojë nadihmë konsumatorit, ne bazë të parimeve të kujdesit profesional, vetëm në lidhje me detyrimet veta, ose në bazë të kontratës ose rregullave ligjore. Les organisateurs de la merde de janvier à lire des produits et des pneus, qui s'occupent des affaires et des contrats, vont des clients aux paparashikuara et aux paevitueshme des palëve të treta, qui n'ont pas d'action et de rastësishëm ose dukuri mbinatyrore ose nga falimentimi i kompanive ajrore, hoteleve, apo kompanive te transportit.

Ankesa dhe akuza

Cdo ekzekutim i pasuksesshëm i kontratës duhet të njoftohet nga konsumatori në à ce moment-là. Në këtë mënyrë, les organisateurs des përfaqësuesi lokal mund të jëjë menjëherë një kompensim për të. Les commerçants devraient avoir un duc et vous aider à vous enregistrer, je suis un organisateur, j'ai 10 ans pour acheter des données et acheter des produits. Nëse ankesa behet në vendin e ekzekutimitë tërbimeve turistike, organizuesi duhet ndihmoj konsumatorinë mënyrë që të gjej një zgjidhje optimal. Në të njëjtën mënyrë, edhe nëse ankesa ështështë shtë rapport në fund të shërbimit, organizatori duhet të ofrojë dhe të garantojë gjithsesi një përgjigje të arsyeshme andaj kërkesës së konsumatorit.

Sigurimi

Në rast se sigurimi nuk është i përfshirë në çmim, është e mundur para nisjes, dhe është e rekomanduar të bet sigurim shëndetësor të vecantë që mbulon shpenzimet që vijnë nga anullimi i paketave turistike, sëmundjeve, aksidenteve ose bagazhit te humbur.

  1. Te dhenat personnel

Alban Eagle Tours vous fournira des informations sur la façon dont vous perpunohet sipas qellimit te dhene ose miratimit tuaj ose sipas kushteve te Legjislacionit Shqiptare. Keto te dhena nuk u jepen paleve te treta pa marre miratimin tuaj paraprak ne perputhje me Legjislacioni Shqiptare per mbrojten e te dhenave personale. Cdo Informacion i dhene eshte ne perputhje me Ligjin Shqiptare nr 9887 date 10.03.2008 « Per mbrojtjen e te dhenave personale » si dhe Rregulloreve te tjera shtese. Gjithashtu perdoruesi konfirmon se te dhenat e paraqitura jane autentike dhe te sakta.Ne momentin e depozitimit te ketyre te dhenave, perdoruesi pranon qe keto te dhena te perdoren per qellime te brindshme ne agjensi si dhe pranon perpunimin e pneu. Dhenia et te dhenave personale si psh e numrit te telefonit personal apo emailit eshte me vullnetin e tij te lire. Agjensia mund të ketë marrë të dhënat tuaja edhe nga ndërmarrje tjera që e kanë pjesë të veprimtarisë së tire tregtare grumbullimin dhe shitjen e të dhënave. Njëkohësisht, Albanian Eagle Tours nevojë të përdorë të dhënat tuaja për të mundësuar këshillimet rreth përdorimit të shërbimeve ndaj jush.

Pour que le monde vous accompagne, Alban Eagle Tours, je vous conseille de vous offrir un service personnel pour le marketing direct sic est psh vendosja et photographier le groupe sur des photos personnelles et facebook sur des réponses personnelles. la société sociale. Vous avez la possibilité d'avoir plus de contacts pour vos activités de marketing direct ou indirect ou pour votre catégorie de fournisseur de services. Kështu, ju mund të bëni ankesë të veçantë rreth : téléphone, publipostage ; Facebook; e-mail; télémarketing sortant ; dhe pjesëmarrjes në kërkim tregu.

Bazuar ne Ligjin nr 9887 date 10.03.2008 perdoruesi nepermjet nje kerkese ka te drejte te shohe te dhenat e tij personale te depozituara ne menyre te vullnetshme ose mund te kerkoje ti korrigjoje ato.

  1. Vente de juridiksionit/ klauzola et arbitrage

Mosmarreveshjet nepermjet dy paleve do te zgjidhen me marreveshje te perbashket, ne te kundert kompetenca e zgjidhjes i takon Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane.